Kancelaria adwokacka adwokat Kamili Surowieckiej świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń. Sprawy karne stanowią główną specjalizacje kancelarii. Wsparcie Klientów w sprawach karnych obejmuje reprezentowanie ich interesów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego.

Pomoc prawna w sprawach karnych na każdym etapie postępowania.

sprawach karnych istotne jest aby już na początkowym etapie postępowania posiadać wiedzę o przysługujących nam uprawnieniach i zapewnić sobie w tym celu pomoc adwokata. Pierwszym etapem sprawy karnej jest postępowanie przygotowawcze. W tej początkowej fazie postępowania policja i prokuratura gromadzi dowody które następnie zostaną wykorzystane przed sądem. Często brak obrońcy na początku postępowania prowadzi do nieodwracalnych i negatywnych skutków dla oskarżonego. Dlatego tak ważne jest aby już wówczas skorzystać z porady adwokata do spraw karnych i zwiększyć swoje szanse na uniewinnienie.

Adwokat Kamila Surowiecka działa zarówno w charakterze obrońcy osób podejrzanych i oskarżonych, jak i w charakterze pełnomocnika osób pokrzywdzonych przestępstwem. Warto wiedzieć, że adwokat może pomagać pokrzywdzonemu już w zainicjowaniu postępowania karnego poprzez złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Istotne jest aby już na etapie składania zawiadomienia przedstawić wszelkie okoliczności i dowody potwierdzające sprawstwo określonej osoby. Rola adwokata do spraw karnych jest nie do przecenienia. Występując w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego adwokat może brać udział w przesłuchaniach, składać wnioski dowodowe i skarżyć zapadłe postanowienia.

W toku postępowania sądowego pokrzywdzony ma prawo, po złożeniu odpowiedniego wniosku, działać jako strona tego postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony może również przed sądem korzystać z pomocy adwokata, który występuje wówczas w jego imieniu jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Więcej o tym czy warto być oskarżycielem posiłkowym w postępowaniu karnym przeczytasz na blogu we artykule pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu karnym.

Do zakresu usług prawnych świadczonych przez kancelarie w dziedzinie prawa karnego należy także sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia. Część przestępstw z polskiego kodeksu karnego ścigana jest wyłącznie na wniosek oskarżyciela prywatnego. Oznacza to, że w przypadku popełnienia tego rodzaju przestępstwa, prokurator nie kieruje aktu oskarżenia do sądu. W sprawach tego typu wyłącznie do pokrzywdzonego należy decyzja, czy zdecyduje się wystąpić przeciwko sprawcy z własnym, prywatnym aktem oskarżenia.

Kancelaria prowadzi sprawy karne dotyczące między innymi:

  • przestępstw narkotykowych
  • prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających (alkoholu, narkotyków, innych)
  • zniewagi i zniesławienia
  • stalkingu
  • gróźb karalnych
  • przestępstw przeciwko mieniu (kradzieży,uszkodzenia mienia)
  • oszustwa
  • paserstwa
  • przestępstwa niealimentacji
  • przestępstw związanych z przemocą (rozboje, udział w bójce lub pobiciu)

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa karnego? Skontaktuj się ze mną: + 48 515 919 761