I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: www.kancelaria-surowiecka.pl (zwanego dalej: ,,Serwisem’’).
 2. Właścicielem Serwisu jest: Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamila Surowiecka ul. 6 Sierpnia 74/113, 90-646 Łódź, NIP 7282849016, REGON 387687149, adres e-mail: adwokat@kancelaria-surowiecka.pl  (zwana dalej: ,,Kancelarią’’).

II. Zasady ogólne ochrony danych osobowych

 1. Serwis umożliwia osobom odwiedzającym (zwani dalej: „Użytkownikami”) skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego (zwanego dalej: „Formularzem”).
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Formularza jest Kancelaria.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) – zgodnie z RODO.
 4. Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Użytkowników służą przede wszystkim do reprezentowania ich interesów, są więc one przetwarzane w celu ich prawidłowego wykorzystania w pismach procesowych, a także w celu założenia i prowadzenia akt  sprawy.
 5. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Kancelarii. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów o świadczenie pomocy prawnej i rozliczenia działalności oraz wywiązania się Kancelarii z wymogów prawa.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.
 8. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 15 RODO; prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 16 RODO; prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO; prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO; prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO
 10. W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem fizycznym lub adresem e-mail, wskazanym w Postanowieniach wstępnych Polityki Prywatności. Użytkownik może również wysłać do Administratora stosowne żądanie za pośrednictwem Formularza.
 11. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

III. Formularz kontaktowy

 1. Skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.
 2. W szczegółowej części Formularza Użytkownik formułuje wiadomość do Kancelarii w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych.
 3. Wypełnienie Formularza ma na celu przekazanie Kancelarii podstawowych informacji dotyczących sprawy, w celu uzyskania porady prawnej.
 4. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza nie rodzi po stronie Użytkownika ani Kancelarii żadnych zobowiązań.
 5. Kancelaria przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
 6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 7. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika

IV. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Cele stosownia plików cookies: umożliwiają zoptymalizowanie szybkości działania strony; umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności udostępnianych na stronie
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 7. W celu wyłączenia lub ograniczenia działania plików cookies należy zapoznać się z informacjami udostępnianymi przez producentów danej przeglądarki internetowej
 8. Wyłączenie lub ograniczenie działania plików cookies na stronie może ograniczyć lub wyłączyć niektóre funkcjonalności oraz usługi dostępne na stronie
 9. Poniżej zamieszczono hiperłącza do stron najpopularniejszych przeglądarek internetowych, gdzie zamieszczono informacje związane z zarządzaniem plikami cookies:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

V. Zmiany w polityce prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.