Dozór elektroniczny


Co to jest system dozoru elektronicznego?

System dozoru elektronicznego daje skazanemu szansę wykonania kary poza zakładem karnym, w miejscu swojego pobytu. W języku potocznym nazywany jest również ,,bransoletką’’ lub ,,obrączką’’.

W przepisach kodeksu karnego wykonawczego system dozoru elektronicznego definiowany jest jako kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. 

System dozoru elektronicznego niesie ze sobą wiele korzyści dla skazanego, chociażby takich jak możliwość utrzymywania kontaktów z najbliższymi, pozwala na wykonywanie pracy zarobkowej czy prowadzenie własnej firmy.

Kiedy udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego będzie możliwe?

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a jednocześnie przestępstwo nie zostało popełnione w warunkach multirecydywy,;
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego (sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego pomimo braku zgody, jeżeli wykonanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu)
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Ponadto występują jeszcze dwie przesłanki udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, które ustawodawca rozróżnia w zależności od tego czy skazany rozpoczął wykonywanie kary czy nie.

  • W przypadku skazanego, który nie rozpoczął wykonywanie kary w zakładzie karnym – względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.
  • W przypadku skazanego, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym – za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Możliwość zastosowania systemu dozoru elektronicznego dotyczy zarówno kary bezwzględnej jak i kara z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, której wykonanie później zarządzono.  Wniosek o dozór elektroniczny można złożyć także wtedy gdy skazanemu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno i kary te nie przekraczają w sumie jednego roku i sześciu miesięcy.

Wniosek o dozór elektroniczny

Należy wskazać, że przepisy kodeksu karnego wykonawczego wskazują, że Sąd może a nie musi zezwolić na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, więc to od skazanego i przedstawionej przez niego argumentacji zależy czy przekona on Sąd do tego, aby taką zgodę otrzymać.

Wniosek należy zatem prawidłowo sformułować, odpowiednio go uzasadnić i przygotować właściwe załączniki aby przekonać sąd do konkluzji, iż odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest wystarczające do osiągnięcia celów kary.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest sąd penitencjarny, czyli Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca przebywania skazanego.

Sąd penitencjarny wydaje postanowienie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Co w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia?

W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia, skazanemu przysługuje zażalenie do sądu odwoławczego.

Zaznaczyć należy, że ponowny wniosek o udzielenie zezwolenia w tej samej sprawie złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia sąd pozostawi się bez rozpoznania.