Blokada alkoholowa – szansa na prowadzenie auta pomimo orzeczonego zakazu


W wielu sytuacjach orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów może być bardzo kłopotliwy, zwłaszcza wtedy gdy utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie pracy zarobkowej. Z pomocą przychodzi możliwość skorzystania z tzw. blokady alkoholowej.

Istnieje możliwość zwrócenia się do sądu o wydanie orzeczenia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Uwzględnienie wniosku oznaczać będzie, że skazany będzie mógł w trakcie trwania zakazu prowadzić pojazdy wyposażone w blokadę alkoholową. Zakaz prowadzenia pojazdów zostanie ograniczony więc tylko do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Co to jest blokada alkoholowa?

Zgodnie z art. 2 pkt 84 ustawy 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Zatem w skrócie jest to urządzenie, które wymusza badanie trzeźwości kierowcy, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnego progu zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu nie pozwala na uruchomienie silnika.

Jakie warunki należy spełnić aby ubiegać się o zastosowanie tzw. blokady alkoholowej?

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o tzw. blokadę alkoholową jest możliwe tylko wówczas gdy spełnione są przesłanki wskazane w treści art. 182a kkw

  1. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru,
  2. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat,
  3. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

O zmianie sposobu wykonywania środka karnego decyduje sąd, który wydał wyrok w I instancji.

Po uwzględnieniu przez sąd wniosku skazanego należy powiadomić o tym fakcie starostę, który wyda decyzje o przywróceniu uprawnień. Na wydanym dokumencie umieszcza się informację dotyczącą ograniczenia uprawnień  do pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Na postanowienie o odmowie zmiany sposobu wykonywania środka karnego przysługuje wnioskodawcy zażalenie.

Zaznaczyć również należy uwagę, iż Sąd może uchylić zmianę zakresu przedmiotowego zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli dana osoba rażąco naruszyła bezpieczeństwo w ruchu. Nie musi się to wiązać z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu.